25.01.2008 Interpelacja w sprawie obligacji komunalnych

Interpelacja w sprawie: Przeprowadzenia kompleksowej analizy możliwości i celowości emisji Wieloletnich Obligacji Komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje rozwojowe.

 Konin 21.01.2008

 

Prezydent Miasta Konina

62-500 Konin,

Plac Wolności 1

 

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

  

                                                                      Interpelacja                    

  

W sprawie: Przeprowadzenia kompleksowej analizy możliwości i celowości emisji Wieloletnich Obligacji Komunalnych z przeznaczeniem na inwestycje rozwojowe.

  

Spłata znacznych zobowiązań, wynikających z kredytów zaciągniętych m.in. na II przeprawę, w znacznym stopniu ogranicza możliwości inwestycyjne miasta. Dla zapewnienia dynamicznego rozwoju Konina, poprawy infrastruktury drogowej, przygotowania nowych stref działalności gospodarczej, a co za tym idzie tworzenia nowych stanowisk pracy, konieczne jest poszukiwanie innych alternatywnych do kredytu źródeł  pozyskania kapitału. Istotą pozyskania takiego kapitału, powinna być możliwość jego spłaty już po uzyskaniu dochodów z tytułu jego zainwestowania.

 

Ustawa o obligacjach z roku 1995, daje możliwości pozyskiwanie tańszego i bardziej elastycznego pieniądza na rynku zewnętrznym niż w przypadku kredytu . Umożliwia m.in. emisję publiczną, spłatę długu rozłożoną na wiele lat, jednocześnie emitent sam określa podstawowe parametry emisji, daje to możliwość ich wykupu w dalszej perspektywie czasowej. W wypadku kredytu warunki jego udzielenia dyktuje bank.

Koszt pieniądza pozyskanego w wyniku emisji obligacji jest niższy od kosztu pieniądza na rynku międzybankowym. Podstawę oprocentowania obligacji jest rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych powiększoną o marżę. W przypadku kredytu banki przyjmują z reguły stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

Dodać tu należy, że zdaniem ekspertów bankowych obligacje komunalne stają się opłacalne dopiero po przekroczeniu wielkości emisji na kwotę co najmniej 5 mln zł i rozłożeniu spłaty na ponad pięć lat. W przeciwnym wypadku, opłacalność emisji jest zbliżona do kosztów uzyskania kredytu.

 

Zdecydowana ilości emisji obligacji na rynku krajowym, to obligacje kilkuletnie. Do tej pory tylko kilka miast w Polsce zdecydowało się na emisje piętnastoletnie lub emisje publiczne. Należą do nich m.in. Ostrów Wielkopolski, Poznań, Rybnik czy Bydgoszcz. Dla przykładu Samorząd Bydgoszczy w ostatnich miesiącach podpisał umowę z PKO BP na emisję 288 000 obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę 288 000 000 zł. Obligacje zostaną wyemitowane do końca 2011 r. w dwudziestu seriach z terminem wykupu od 5 do 17 lat. Na rynku istnieje luka w obligacjach wieloletnich z terminem wykupu 10-25 lat. Lukę tą należy wykorzystać. Emisja obligacji wieloletnich przez Miasto będzie oczywiście wymagała stałego monitorowania zadłużenia i konieczne będzie wypracowanie przez Urząd Miasta mechanizmów zarządzania długiem w perspektywie wieloletniej. Nie jest to jednak chyba żaden problem.

  

Temat obligacji komunalnych poruszałem wcześniej na Komisji finansów, zadając Prezydentowi Sybisowi pytanie, czy Urząd Miasta analizował możliwość skorzystania z takiej formy pozyskania kapitału. W odpowiedzi otrzymałem informację, że takie analizy były kiedyś prowadzone, jednak okazało się że koszty pozyskania kapitału tą drogą były wyższe niż w przypadku kredytu. Mając jednak na uwadze powyższe fakty, zmienność rynku kapitałowego, wnoszę o:

Dogłębną i rzetelną analizę możliwości emisji przez Miasto Konin, wieloletnich obligacji komunalnych z terminem wykupu po roku 2015. Analiza powinna dać odpowiedź na pytanie - Jaki kapitał i w jakich latach, można pozyskać emitując Konińskie Wieloletnie Obligacje Komunalne, z przeznaczeniem na inwestycje rozwojowe.

  Uzasadnienie:

Nowe tereny inwestycyjne Miasta Konina, należy przygotowywać równolegle z budową II Etapu drogi krajowej 25 i zakończyć przed wejściem Polski do strefy Euro. Wejście Polski do strefy, stanie się zdaniem specjalistów, początkiem dużego zainteresowania inwestorów zagranicznych inwestowaniem w Polsce. Konieczna jest również poprawa infrastruktury drogowej w mieście m.in. na kierunku wschód-zachód oraz duże nakłady na dokończenie II Etapu. Wymaga to pozyskania kapitału w ciągu najbliższego roku oraz w latach kolejnych, z możliwością jego spłaty w latach następujących po roku 2015. Rok 2015 należy uznać za pierwszy rok przynoszący zwrot nakładów inwestycyjnych. Zwrócić tu również należy uwagę, na efekt marketingowy emisji obligacji przez miasto. Informacje o emisji trafiając do mediów międzynarodowych, podnoszą prestiż emitenta i wspomagają w znacznym stopniu przyciąganie potencjalnych inwestorów.

Jan Urbański