Odpowiedź na zapytania i wnioski z L sesji RMK 25.06.2014.

Jan UrbańskiOdpowiedź Prezydenta na zapytania i wnioski złożone podczas L sesji Rady Miasta Konina, która odbyła się w dniu 25.06.2014r. Odpowiedzi dotyczą m.in. sprawy pobierania opłat administracyjnych od właścicieli prywatnych garaży na ul. Gajowej i niebezpiecznego wyjazdu z ul Wiechowicza w ulicę Chopina na osiedlu Zatorze.
BP.0003.11.2014                              

 Konin, dnia 10.07.2014 r.
                        Pan Jan Urbański
Radny Miasta Konina


W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego podczas L sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 czerwca 2014 r. zapytania i wnioski informuję:

Zatoczka parkingowa przy ulicy Chopina.


W najbliższym możliwym terminie zostaną podjęte czynności w celu poprawy widoczności wyjazdu z ulicy Wiechowicza w ulicę Fryderyka Chopina.


Ważenie samochodów.


Głównym celem zlokalizowania miejsca do ważenia pojazdów przy ulicy Hutniczej było umożliwienie Inspekcji Transportu Drogowego wykonywania pomiarów przy pomocy przenośnych wag. Miało to uniemożliwić poruszanie się przeciążonych pojazdów po głównych ciągach komunikacyjnych, tj. drogach krajowych Nr 25, 92,72 oraz drogach wojewódzkich 266 i 264. Zwiększony ruch pojazdów ciężarowych na ulicy Kleczewskiej spowodowany jest tym, że po oddaniu do użytkowania Wiaduktu Briańskiego  nie było podstaw do utrzymania zakazu ruchu pojazdów ciężarowych do 12 t.. Ponadto ulica Kleczewska jest drogą wojewódzką, po której mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku na jedną oś do 10 t.  


Sprawa właścicieli garaży przy ulicy Gajowej.


Miasto Konin, jako właściciel gruntu pod garażami przy ulicy Gajowej w Koninie sprawuje nad nimi nadzór przy pomocy wyłonionego w drodze konkursu administratora - Stowarzyszenia Społecznego „Zrzeszenia Właścicieli  i Użytkowników Garaży” w Koninie, ul. Gajowa 5, na podstawie umowy Nr 0002/RG/2009-1377 z dnia 06 stycznia 2009 r., zmienionej aneksami nr 1 z dnia 27 grudnia 2012 r., nr 2 z dnia 16 grudnia 2013 r. i nr 3 z dnia 28 lutego 2014 r.  Umowa ta określa prawa  i obowiązki zarówno Zamawiającego, jak i Administratora.
Obowiązkiem Administratora jest:

  •  zapewnienie regularnego wywozu nieczystości,
  • odśnieżanie i omiatanie terenu oraz konserwacja terenów zielonych będących w administrowaniu,
  • zapewnienie właściwego stanu dróg dojazdowych do garaży,
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń energetycznych zainstalowanych poza garażami (skrzynki energetyczne) oraz instalacji oświetlenia znajdującej się na administrowanym terenie,
  • zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej oraz rozliczanie zużycia energii elektrycznej według wskazań liczników zainstalowanych w poszczególnych garażach,
  • prowadzenie działalności administracyjnej dotyczącej sporządzania umów administracyjno – energetycznych,
  • prowadzenie i aktualizacja wykazów użytkowników garaży oraz bieżące informowanie Prezydenta Miasta Konina o zmianach w tym zakresie,
  • utrzymywanie aktualnych numerów porządkowych na poszczególnych boksach garażowych.

Obowiązkiem Zamawiającego jest:

  • przekazywanie Administratorowi wykazu użytkowników garaży,
  • bieżące przekazywanie Administratorowi informacji o dokonanej sprzedaży gruntów na rzecz ich użytkowników.

Przeniesienie własności działek pod garażami na rzecz ich dzierżawców następuje w formie aktu notarialnego. Notariusz poucza kupujących o prawach i obowiązkach właściciela nieruchomości, wynikających ze stosownych przepisów prawa m.in. prawa podatkowego. Nabywając działkę pod garażem kupujący nie pozbywa się obowiązku w partycypowaniu w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej, jaką jest teren garażowiska oraz obowiązku uiszczania należnych opłat za dostarczone media m.in. energię elektryczną. Koszty te wyrażone są w pobieranej przez Administratora opłacie administracyjnej, której wysokość wynika z umowy, zawartej pomiędzy Miastem Konin a Administratorem.

Koszt linii „0”


Koszt jednego kursu w dzień roboczy i świąteczny na  trasie Grunwaldzka – PKP – Grunwaldzka, przy jego długości 7,2 km i obecnym  koszcie wozo – kilometra na poziomie 5,66 zł - wyniesie 40,80 zł. Należy jednak wziąć pod uwagę również wartość „utraconych korzyści” z tytułu sprzedaży biletów na linie autobusowe, które już kursują na tej trasie.
 

Marek Waszkowiak
Do wiadomości :
1. Przewodniczący Rady Miasta


You have no rights to post comments