Odpowiedź Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLVI sesji Rady Miasta Konina w dniu 29 lutego 2014 r

Jan UrbańskiSprawa dotyczy "wspierania" osób prowadzących działalność gospodarczą w mieście, które zaczyna mi się nie podobać. Zwróciła się do mnie osoba prowadząca od 20 lat działalność handlową w pawilonie przy ul. Aleje 1 Maja. Przy zawieraniu nowej umowy najmu, oczywiście na czas określony, otrzymała obowiązek wpłaty kaucji w wysokości 20 tys zł. Takie kaucje w dzisiejszych niestety dosyć skomplikowanych czasach dla gospodarki, są dla handlowców bardzo niekorzystne. Prośba więc o informację, na jakiej podstawie takich kaucji się żąda i czy nie można z nich zrezygnować.

Konin, dnia 12.03.2014 r.

Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana Radnego podczas XLVI sesji Rady Miasta Konina w dniu 26 lutego 2014 r. zapytanie informuję, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o w Koninie w zakresie zasobów lokalowych stanowiących własność Miasta występuje w charakterze Zarządcy tych zasobów i działa w imieniu i na rzecz Miasta Konina.

Wynajmowanie lokali użytkowych dokonywane jest przede wszystkim według ustalonych zasad - w formie przetargów nieograniczonych, ogłaszanych w lokalnej prasie (Przegląd Koniński) oraz na stronie internetowej spółki. Ogłoszenia, oprócz podstawowych danych oferowanego lokalu i warunków najmu, określają również wysokość kaucji, jaką należy wnieść w wyznaczonym terminie. Zasada ta stosowana jest od wielu lat i jest zgodna z przepisami kodeksu cywilnego.

W przypadku przedłużania umów zawartych na czas oznaczony oraz zawierania nowych umów na gminne lokale użytkowe, które nie zostały wynajęte w drodze postępowania przetargowego, Przedsiębiorstwo każdorazowo występuje do właściciela lokalu tj. Miasta Konin o wyrażenie zgody na zawarcie umowy oraz określenie warunków najmu. Przedsiębiorstwo zawiera umowę na zasadach określonych przez właściciela lokalu.

Kaucja stanowi zabezpieczenie interesu właściciela w przypadku trudności w wyegzekwowaniu zaległych należności czynszowych oraz opłat dodatkowych , które stanowią dochody Miasta Konina.

Z poważaniem

Józef Nowicki

 


You have no rights to post comments