Odpowiedzi Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XLIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27 listopada 2013 r.

urbański jan1. Od trzech miesięcy promocją gospodarczą Konina zajmuje się  Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w ramach kontraktacji usługi społecznych. Jakie są efekty dotychczasowej pracy Fundacji. Powołany został na początku roku zespół mający monitorować realizację tego zamówienia. Kiedy nastąpi pierwsze spotkanie zespołu?
2.Co się dzieje z realizacją zadania  dotyczącego dokończenia ścieżek spacerowych wokół  jez. Zatorze. Temat ciągnie się latami i jest ciągle nie dokończony. Zaczynam podejrzewać, że właściciele ogródków działkowych zajęli nieprawnie teren nie należący do ogrodów. Środki na ten cel były w budżecie zabezpieczone.
3. Proszę o przedstawienie harmonogramu działań przy zbrojeniu terenów inwestycyjnych w Międzylesiu.

 

BP.0003.25.2013 Konin, dnia 11.12.2013 r.


Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XLIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 27 listopada 2013 r. zapytania i wnioski informuję:

  1. Działania Fundacji Inicjatyw Menedżerskich.

W ramach zleconego zadania publicznego pod nazwą Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (Promocja gospodarcza miasta – testowanie kontraktacji usług) – z dniem 1 listopada bieżącego roku uruchomione zostało Biuro Obsługi Inwestora Miasta Konina, które mieści się przy Placu
Wolności 2, lokal nr 5, telefon: 63 220 55 74, infolinia 692 800 298.

W ramach kontraktacji usługi, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich realizuje zadania zgodnie z planem. Między innymi Zarządzeniem Nr 25/2013 Prezydenta Miasta Konina został wprowadzony do użytku znak promocyjny miasta Konina oraz ogólne zasady jego używania i wykorzystywania. Ponadto realizowane są zadania z obszaru dotyczącego kontaktów z inwestorami. Do końca bieżącego roku uruchomiona zostanie strona internetowa dla inwestorów.

W dniu 19 grudnia odbędzie się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, którego Pan Radny jest członkiem (stosowne zaproszenie zostanie wysłane). Przypomnę, że zespół został powołany w celu monitorowania realizacji zleconych zadań.

  1. Ścieżka spacerowa nad Jeziorkiem Zatorze.

Wydział Gospodarki Komunalnej każdego roku ujmuje to zadanie w projekcie budżetu. Również do projektu planu budżetu na rok 2014 zostało ono zgłoszone pod nazwą „Dokończenie chodnika wraz z wykonaniem oświetlenia (solarnego) alejki spacerowej nad jeziorkiem Zatorze”. Przewidywany koszt zadania to kwota 400.000,00 zł.

Jednocześnie przypominam, że projekt na wykonanie ścieżki spacerowej wykonany został w roku 2003, a jego realizacja przebiegała dotąd w następujących etapach:

- I etap w 2004 roku,

- II etap w 2005 roku

- III etap w 2006 roku

- IV etap w 2013 roku

Dotychczas wykonano 740,2 m2 ścieżki spacerowej i umocnienie skarpy o dł. 1530 m.

Wartość wykonanych prac to kwota 226.865,18 zł.

Ponadto wyjaśniam, że z opisu technicznego projektu wynikała konieczność ścięcia skarpy na odcinku od km 0+045,0 do km 0+231,50 (strona lewa), a rozbiórce podlegało pierwsze ogrodzenie z siatki na linach. Prace te wykonane zostały w II etapie. Realizacja dalszych etapów ścieżki nie koliduje z ogrodzeniami ogródków działkowych, jednak uzależniona będzie od przyznanych na ten cel środków
w budżecie miasta.

  1. Harmonogram działań przy uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w Międzylesiu.

Na chwilę obecną projektant przekazał dokumentację projektową na budowę uzbrojenia terenów inwestycyjnych, obejmującą budowę sieci wodno - kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowę dróg wewnętrznych.
Do marca 2014 roku planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Do dnia 20.03.2014 r. zakończone zostaną prace projektowe na budowę ulicy Brunatnej, łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Kleczewską, stanowiącą aktualnie główną drogę dojazdową do projektowanych terenów inwestycyjnych
w Międzylesiu.

Przypomnę, że w dniu 08.10.2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Miastem
a Ministrem Gospodarki o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”. Zgodnie z umową termin rozpoczęcia projektu to 15 marca 2014 roku, a jego zakończenie - 30 czerwca 2015 roku (przez rozpoczęcie projektu rozumie się datę wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy). Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w czerwcu 2014 roku, natomiast ich zakończenie - 30 czerwca 2015 r.

Do wiadomości :

1. Przewodniczący Rady Miasta


You have no rights to post comments