Odpowiedź Prezydenta Konina w sprawie programu rozwoju budownictwa w systemie nadbudów.

hrPoniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Konina, na interpelację w sprawie "Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego, w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”.

Konin, dnia 12.08.2013 r.

 

Pan Jan Urbański

Radny Miasta Konina

  

Szanowny Panie Radny

         W nawiązaniu do złożonej przez Pana interpelacji, dotyczącej stworzenia i wdrożenia „Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych” informuję, że pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych UM dokonali wstępnej analizy obiektów, pod kątem wykonania nadbudowy.

Do ewentualnej realizacji Programu wytypowano dwadzieścia dwa budynki komunalne, zgodnie z poniższym wykazem:

  Z wyrazami szacunku

Józef Nowicki

  

Tabela nr 1.

L.p.

Adres budynku

Ilość kondygnacji nadziemnych

Możliwość nadbudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego

System ogrzewania

1.

Nowiny 6

2

3

piecowe

2.

Nowiny 8

2

3

piecowe

3.

Bema 7

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

4.

Bema 9

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

5.

Bema 11

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

6.

Bema 15

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

7.

Kaliska 20

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

8.

Kościuszki 40

2(+strych)

Gabaryty nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy arch. i

piecowe

9.

3 Maja 31

2

2+poddasze

piecowe

10.

3 Maja 34

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

11.

3 Maja 41

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

12.

Mickiewicza 20

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

13.

Podgórna 19

1

2 w tym poddasze

piecowe

14.

Przemysłowa 160

2

teren pod usługi

centralne ogrzewanie

15.

Kleczewska 43

2

teren pod aktywizację gospodarczą

centralne ogrzewanie

16.

Armii Krajowej 6

2(+strych)

max. wys. bud. 14m

centralne ogrzewanie

17.

Armii Krajowej 15

2(+strych)

max. wys. bud. 14m

centralne ogrzewanie

18.

Nadrzeczna 13

1

wys. bud. w nawiązaniu do istniejącej zabudowy

centralne ogrzewanie

19.

Nadrzeczna 17

3

j.w.

centralne ogrzewanie

20.

Nadrzeczna 19

2

j.w.

centralne ogrzewanie

21.

Nadrzeczna 21

2

j.w.

centralne ogrzewanie

22.

Ogrodowa 2

2

tereny usług

centralne ogrzewanie

 Zestawione powyżej budynki można podzielić na trzy grupy: 

I grupa

  1. budynki wyposażone w ogrzewanie piecowe z możliwością nadbudowy zgodną z aktualnym planem zagospodarowanie przestrzennego,
  2. budynki wymagające modernizacji systemu ogrzewania.

 Tabela nr 2 

L.p.

Adres budynku

Ilość kondygnacji nadziemnych

Możliwość nadbudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego

System ogrzewania

1.

Nowiny 6

2

3

piecowe

2.

Nowiny 8

2

3

piecowe

3.

Bema 7

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

4.

Bema 9

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

5.

Bema 11

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

6.

Bema 15

2

max. wys. bud. 14m

piecowe

7.

3 Maja 31

2

2+poddasze

piecowe

8.

Podgórna 19

1

2 w tym poddasze

piecowe

           

 II grupa 

budynki wyposażone w instalację centralnego ogrzewania z możliwością nadbudowy zgodną z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego: 

Tabela nr 3 

L.p.

Adres budynku

Ilość kondygnacji nadziemnych

Możliwość nadbudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego

System ogrzewania

1.

Armii Krajowej 6

2(+strych)

max. wys. bud. 14m

centralne ogrzewanie

2.

Armii Krajowej 15

2(+strych)

max. wys. bud. 14m

centralne ogrzewanie

3.

Nadrzeczna 13

1

wys. bud. w nawiązaniu do istniejącej zabudowy

centralne ogrzewanie

4.

Nadrzeczna 19

2

j.w.

centralne ogrzewanie

5.

Nadrzeczna 21

2

j.w.

centralne ogrzewanie

 III grupa  

budynki wymagające zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i/lub modernizacji systemu ogrzewania.

 Tabela nr 4 

L.p.

Adres budynku

Ilość kondygnacji nadziemnych

Możliwość nadbudowy wg planu zagospodarowania przestrzennego

System ogrzewania

1.

Kaliska 20

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

2.

Kościuszki 40

2(+strych)

Gabaryty nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy arch. i

piecowe

3.

3 Maja 34

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

4.

3 Maja 41

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

5.

Mickiewicza 20

2(+strych)

2+poddasze

piecowe

6.

Przemysłowa 160

2

teren pod usługi

centralne ogrzewanie

7.

Kleczewska 43

2

teren pod aktywizację gospodarczą

centralne ogrzewanie

8.

Nadrzeczna 17

3

j.w.

centralne ogrzewanie

9.

Ogrodowa 2

2

tereny usług

centralne ogrzewanie

 Większość budynków, w których możliwa jest nadbudowa, zlokalizowana jest w starej części miasta. Są to obiekty o znacznym stopniu zużycia eksploatacyjnego z przewagą wyposażenia w ogrzewanie piecowe. Z ekonomicznego punktu widzenia należałoby przyjąć do programu nadbudowy budynki wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania wymienione w tabeli nr 3. Nadbudowa byłaby również zgodna z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego oraz modernizacja systemu ogrzewania piecowego na system z sieci miejskiej. 

Przy podejmowaniu decyzji w zakresie nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych , trzeba uwzględnić problem nadmiernego kumulowania najemców lokali miejskich w jednym miejscu. Generalnie powinna być zastosowana zasada, aby budynki mieszkalne z mieszkaniami socjalnymi nie przekraczały 30 lokali. 

Ponadto nadbudowa budynków może być realizowana po uzyskaniu pozytywnej opinii stanu technicznego elementów konstrukcyjnych (fundamentów, ścian nośnych, stropów, belek), pozytywnej opinii konserwatora zabytków dla obiektów zlokalizowanych w strefie ochrony konserwatorskiej) oraz przy zapewnieniu środków finansowych na ten cel. 

Przewiduje się uwzględnienie przedłożonej przez Pana Radnego koncepcji budownictwa w formie nadbudowy budynków w przygotowywanym przez Wydział Spraw Lokalowych projekcie „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Konina na lata 2014-2018 ”

 

 

 


You have no rights to post comments