Odpowiedzi Prezydenta na pytania i wnioski z sesji 28.02.2012

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XVIII sesji Rady Miasta Konina w dniu  28.02.2012 r. zapytania i wnioski wyjaśniam, co następuje :

 1. Sprawa remontu Wiaduktu Briańskiego oraz sprawa montażu platform  w przejściu podziemnym na Osiedle Zatorze.
  Rozpoczęcie robót związanych z Przebudową Wiaduktu Briańskiego będzie możliwe po uzgodnieniu harmonogramu realizacji ze służbami PKP, co prawdopodobnie  nastąpi na początku maja bieżącego roku. Odnośnie montażu platform informuję, że umowa na dostawę i montaż platform dla  osób niepełnosprawnych w przejściu łączącym centrum miasta  z Osiedlem Zatorze  została podpisana w dniu 6 marca 2012 r., natomiast termin wykonania prac został  ustalony na okres dwóch miesięcy.
 2. Sprawa inwestycji na obiekcie po dawnym Konwarcie.
  Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę części obiektu właściciel nieruchomości  przedłożył projekt rozbiórki sporządzony przez uprawnionego projektanta. Rozbiórka  została zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji  pozostawionej części obiektu.  Elewacja budynku miała zostać zasłonięta reklamą  ścienną (zgodnie z projektem rozbiórki). W ubiegłym roku zostało wysłane do  właściciela nieruchomości przypomnienie o konieczności zakończenia rozbiórki  zamontowaniem reklamy ściennej, z jednoczesnym powiadomieniem PINB dla miasta  Konina. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina, zgodnie
   z art. 83 i 84 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jest właściwym  organem, do zadań którego należy między innymi: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, kontrola budowy i nieruchomości pod  względem utrzymania, oraz  zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu. 
  Jednocześnie informuję, że teren, na którym znajduje się Konwart, jest objęty  uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konina.
 3. Sprawa rozpoczęcia budowy zakładu WAPECO.
  Firma WAPECO rozpoczęła już prace budowlane. Z posiadanych informacji wynika,  że inwestycja będzie realizowana w  większej części przez podwykonawców, którymi  będą  podmioty konińskie. Jak informuje Prezes Firmy WAPECO, firma uzyskała  dofinansowanie na projekt bełchatowski, a zatem środki finansowe z Bełchatowa  przejdą do Konina. Można więc wnioskować, że prace będą prowadzone w szybkim tempie.
 4. Sprawa rozmów  z inwestorami z Chin.
  Obecnie prowadzone są rozmowy, zmierzające do podpisania dokumentów  deklaracyjnych. Stronie chińskiej została przekazana (za pośrednictwem KPMG)  propozycja listu intencyjnego, to jest protokołu zamierzeń o współpracy partnerskiej  miast Deyang i Konin oraz umowa o nawiązaniu stosunków miast zaprzyjaźnionych.  Powyższe dokumenty zostały przygotowane przez Wydział Promocji i Współpracy
  z Zagranicą i przekazane, wraz z tłumaczeniem na język angielski, Panu Andrzejowi  Kaczmarkowi. Oczekujemy na odpowiedź w powyższej sprawie.
  Informuję również, że równolegle  prowadzona była korespondencja (za  pośrednictwem firmy KPMG), dotycząca hali produkcyjnej, której poszukiwał  inwestor chiński do prowadzenia działalności w zakresie montażu telewizorów.


       Prezydent Miasta Konina
        Józef Nowicki


You have no rights to post comments