Uszczegółowiona odpowiedż Prezydenta w sprawie wprowadzenia w Koninie "Programu nadbudów"

HerbPoniżej przedstawiam odpowiedź Prezydenta Miasta Konina, na pytania i wnioski złożone w trakcie XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 września 2013 r. Dotyczą wprowadzenia w Koninie "Programu rozwoju taniego budownictwa poprzez nadbudowę istniejących budynków wielomieszkaniowych", uzupełnienia koszy w Parku 700-Lecia oraz możliwości podwyższenia podatku dla właściciela Konwartu.

 

 

Konin 11.10.2013

BP.0003.20.2013


Pan Jan Urbański
Radny Miasta Konina

Szanowny Panie RadnyW odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XL sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 września 2013 r. zapytania i wnioski informuję:

 

  1. Program rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego w systemie nadbudowy istniejących budynków wielomieszkaniowych.

Zgodnie z Pana sugestiami w następnym roku budżetowym i w latach następnych ze strony Miasta Konin zostaną podjęte działania, mające na celu przygotowanie pełnych danych do ewentualnego wprowadzenia w życie i realizacji Programu. W roku 2014 w przypadku zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta, zostanie opracowana dla całego miasta koncepcja nadbudowy budynków wielorodzinnych.

Następnie z właścicielami nieruchomości odbędą się spotkania, których celem będzie przybliżenie idei pozyskiwania dodatkowej powierzchni mieszkalnej w ich nieruchomościach i w budynkach komunalnych miasta poprzez nadbudowę. Po odbyciu spotkań właściciele zostaną zaproszeni do dobrowolnego wzięcia udziału w programie. Należy zaznaczyć, że nadbudowa budynków wiąże się, szczególnie w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, ze zgodą wszystkich właścicieli lokali w sprawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych. W przypadku braku zgody choćby jednego właściciela lokalu lub braku unormowania spraw spadkowych któregoś z lokali mieszkalnych, nie będzie możliwa realizacja, mimo wytypowania budynku do nadbudowy.

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt rozbieżności interesów w ramach tego programu przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, polegające na realizacji celów komercyjnych przez spółdzielnię i wspólnoty mieszkaniowe, a zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych dla części mieszkańców o najniższych dochodach. Rozbieżność interesów może powodować określone problemy zarówno przy powstawaniu programu, jak i jego realizacji. Koncepcja w tym zakresie będzie spójna, a realizacja z nią rozbieżna.

Na tym etapie organizacyjnym programu proponuję, aby jeszcze nie mówić o skali przedsięwzięcia w ramach całego miast, ani o powołaniu kierownika i koordynatorów projektu, bowiem nie jest ona jeszcze dokładnie rozpoznana. Nieruchomości, których właściciele zadeklarują przystąpienie do programu, mogą zostać wpisane na listę zadań do zrealizowania w ramach Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2015-2022. Wówczas dopiero może zostać wyznaczony kierownik i koordynatorzy projektu.

Jeśli natomiast okaże się, że właściciele nieruchomości mieszkalnych nie przystąpią do programu, wówczas Miasto podejmie działania mające na celu realizację pomysłu Pana Radnego na nieruchomościach stanowiących w 100% własność Miasta.

Zaprojektowanie nadbudowy wymaga wykonania oceny, która określi zakres i warunki techniczne. Opracowana wcześniej koncepcja pozwoli ocenić możliwości realizacji nadbudowy przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących norm w zakresie projektowania np. ilości miejsc postojowych, budowy dźwigów osobowych dla budynków powyżej trzech kondygnacji. Wykonana ocena techniczna (ekspertyza) odnosić powinna się do konkretnych założeń funkcjonalnych, weryfikując je pod względem technicznym. Chodzi o to, aby sprawdzić stan techniczny obiektu, ustalić głębokość fundamentów, stan podłoża i kondycję elementów nośnych budynku. Na podstawie wstępnej koncepcji nadbudowy obiektów, opinii technicznej, istniejących archiwalnych planów budynków lub ewentualnej ich inwentaryzacji, należy opracować program funkcjonalno- użytkowy dla każdego z nich. Chodzi o bilans zapotrzebowania na media: wodę, centralne ogrzewanie, gaz, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną itp. Może bowiem okazać się, iż nadbudowa pociągnie za sobą modernizację wszystkich instalacji w budynku, np. konieczność wymiany pieca, ewentualną budowę drugiej kotłowni lub wymianę węłą cieplnego.

Podsumowanie planowanej nadbudowy opracowane na podstawie koncepcji architektonicznej, opinii technicznej i programu fukcjonalno-użytkowego, stanowi końcowy etap podejmowania przez właścicieli nieruchomości decyzji o realizacji nadbudowy. Analiza ekonomiczna określa koszt i opłacalność inwestycji, z uwzględnieniem ewentualnego kosztu jej kredytowania.

Istotnym elementem realizacji programu nadbudowy jest zapewnienie przez właścicieli nieruchomości środków finansowych na ten cel lub sposobu ich pozyskiwania, w celu określenia tempa realizacji nadbudowy przez poszczególnych właścicieli. Przy braku możliwości pozyskiwania środków finansowych należy liczyć się nawet z rezygnacją przez właścicieli nieruchomości z realizacji nadbudowy. W związku z powyższym należy wziąć pod uwagę, że realizacją programu zainteresowany będzie przede wszystkim Samorząd Miasta Konina. Informuję także, że wydział Spraw Lokalowych UM w Koninie dokonał rozeznania w zakresie realizacji Programu w skali kraju. Z analizy wynika, że poszczególne samorządy terytorialne realizują pojedyncze przedsięwzięcia w zakresie nadbudowy budynków mieszkalnych stanowiących własność gmin, nie włączając w te projekty innych właścicieli nieruchomości.

W aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości naszego miasta największe potrzeby mieszkaniowe ma samo Miasto Konin. W związku z powyższym jesteśmy zainteresowani realizacją programu powiększającego zwiększanie zasobów mieszkaniowych Miasta.


2. Uzupełnienie koszy na śmieci w Parku 700-lecia.

Kosze na śmieci zostaną uzupełnione wiosną 2014 r.

3. Sprawa podatków wnoszonych przez właściciela „Konwartu”.

Właściciele „Konwartu” są płatnikami podatku od nieruchomości. Kwestia ewentualnych zaległości, bądź bieżącego płacenia podatków objęta jest tajemnicą skarbową, wynikającą z działu VII (art. 293 – art. 305) ustawy z dnia 29 sierpnia w 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. Poz.749 ze zm.).


Odnosząc się do kwestii stawek podatkowych dla obiektów będących w trakcie rozbiórki, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców informuję, że zgodnie z art 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) „przy określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków”

 

Józef Nowicki

Prezydent Miasta Konina


You have no rights to post comments