Odpowiedzi Prezydenta na pytania i wnioski zgłoszone podczas XXI sesji Rady Miasta Konina w dniu 23.05.2012 r.

herbSzanowny Panie Radny, W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XXI sesji Rady Miasta Konina w dniu 23.05.2012 r. Zapytania i wnioski wyjaśniam co następuje: 1. Sprawa strony internetowej miasta. W udzielonej poprzednio odpowiedzi na temat strony internetowej informowałem Pana zarówno o poniesionych kosztach, jak i o zakresie prac objętych umową. Dokumentacja, związana z udzieleniem zamówienia na wykonanie strony internetowej znajduje się w Biurze Prezydenta. Może się Pan z nią zapoznać w uzgodnionym uprzednio terminie.


2. Sprawa delegacji z Chin. Miasto Konin podpisało umowę z firmą KPMG Advisory Spółka z o.o., która swoim doświadczeniem, znajomością rynku oraz kontaktami w Chińskiej Republice Ludowej deklaruje szeroko rozumiane wsparcie w nawiązaniu współpracy z władzami miasta Deyang. Ponadto za pośrednictwem tej Firmy prowadzona jest korespondencja, dotycząca hali produkcyjnej, której poszukuje inwestor chiński, związany z branżą elektroniczną(montaż telewizorów). Dodam również, że kilka dni temu odbyłem rozmowę z Doradcą Handlowym Ambasady Belgii, który aranżuje spotkania zainteresowanych ewentualnym inwestowaniem na danym obszarze z podmiotami, które mają do zaoferowania tereny inwestycyjne. Wyraziłem chęć udziału w tego typu przedsięwzięciach, by zaprezentować walory inwestycyjne naszego miasta.
3. Sprawa zabezpieczenia budynku po byłym Konwarcie. Wydział Urbanistyki i Architektury UM występował już z wezwaniem do właściciela tej nieruchomości o zabezpieczenie pozostawionej konstrukcji. Niestety pozostało ono bez odpowiedzi. W związku z tym 29 maja, złożony przez Pana wniosek został przekazany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina, który jest organem właściwym do sprawdzenia bezpieczeństwa tego obiektu. W załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi, którą otrzymałem od PINB w Koninie.
4. Sprawa prywatyzacji KWB Konin i KWB Adamów. Do tej pory z zainteresowaniem obserwowałem wydarzenia, związane ze zmianami własnościowymi w Kopalni, nie podejmując, działań, by nie zostać posądzonym o wypaczenie w jakikolwiek sposób przebiegu negocjacji. Nie oznacza to jednak, że pozostaję wobec tego obojętnym. Zdaję sobie sprawę z ewentualnych zagrożeń, które mogą nastąpić w przypadku wystąpienia grupowych zwolnień oraz jakie będą one miały skutki dla rynku pracy naszego miasta. Wyrażam nadzieję, że wszelkie zmiany, jakie nastąpią w kwestii struktury zatrudnienia, będą odbywać się z poszanowaniem praw pracowniczych i pod nadzorem Powiatowego Urzędu Pracy. Z pewnością zmiany te będą dokonane przy udziale związków zawodowych, które wynegocjują jak najkorzystniejsze pakiety zabezpieczeń socjalnych. Jeśli znane będą konkretne propozycje rozstrzygnięć, wyrażam chęć uczestnictwa w negocjacjach między stronami.
5. Sprawa zwalczania bezrobocia oraz zainteresowania pomysłem „Anioły Biznesu”. Miasto Konin w sposób ciągły prowadzi działania, mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz osób, zagrożonych utratą pracy. Obecnie realizowany jest projekt pod nazwą „Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie, skierowany jest do grupy mieszkańców Konina w wieku do 24 lat oraz 50-65 lat. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do 40.000 zł), może być im udzielone podstawowe wsparcie pomostowe (w wysokości 1386,00 zł./m-c do pół roku prowadzenia działalności gospodarczej) oraz specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze (dla 45 osób). Miasto Konin złożyło również kolejne wnioski aplikacyjne w ramach PKOL, które mają na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych. Ponadto prowadzone są działania, zmierzające do kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego w obrębie Konin Międzylesie. Obecnie przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania tego terenu, której ukończenie planowane jest w 2013 r. Kolejnym etapem będzie kompleksowe przygotowanie terenu wraz z uzbrojeniem i dokumentacją techniczną. Tym samym Miasto Konin będzie dysponowało w pełni przygotowanym terenem inwestycyjnym. Odnosząc się do pomysłu „Anioły biznesu”, Wydział Działalności Gospodarczej wystąpi z prośbą do Konińskiej Izby Gospodarczej o możliwość rozpoznania ewentualnego zainteresowania ze strony konińskich przedsiębiorców, którzy mogliby stworzyć krupę, która podejmie się finansowania ciekawych i innowacyjnych inicjatyw biznesowych, na wzór popularnych „Aniołów Biznesu”.
6. Sprawa emisji obligacji. Miasto analizuje na bieżąco sprawę emisji obligacji, w oparciu o istniejące przepisy prawne, to jest Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Ustawę o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. ( z późniejszymi zmianami), Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. O spółkach publicznych. Obligacje komunalne – to pożyczka zaciągnięta przez jednostkę samorządu terytorialnego (emitenta) u nabywcy obligacji (obligatariusza – inwestora). Emisje obligacji jednostki samorządu terytorialnego są dokonywane w formie oferty niepublicznej, kierowanej do mniej niż 100 nabywców (nie ma konieczności przeprowadzenia publicznej oferty emisji obligacji zgodnie z obowiązującymi przepisami). Bank organizujący emisję ustala jej strukturę i związane z  tym koszty. Z przeprowadzonych rozmów w bankach wynika, że ta forma finansowania w chwili obecnej jest bardziej kosztowna niż pozyskanie kredytu długoterminowego. Pełniona przez bank rola agenta emisji, depozytariusza, agenta płatniczego, gwaranta emisji i organizatora rynku pierwotnego i wtórnego znajduje odbicie w poniesionych przez samorząd wysokich opłatach, marżach i prowizjach. Poruszony przez Pana temat obligacji przychodowych był również szeroko analizowany w ubiegłym roku, podczas montażu finansowego dla nowo projektowanej inwestycji – Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. Obligacje przychodowe skierowane są na konkretne zadanie inwestycyjne. Minimalna kwota wartości projektu to ponad 100 mln zł. Obligacje przychodowe są również formą pożyczki, której spłata następować będzie strumieniem stałego, zagwarantowanego bankowi przychodu w długim okresie czasu. Przychody z przedsięwzięcia muszą być gromadzone na specjalnym, odrębnym rachunku bankowym. Jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać wypłat środków z tego rachunku dla celów innych, niż zaspokojenie roszczeń obligatariuszy (banku). W przypadku zmniejszenia strumienia sprzedaży, a zarazem mniejszych wpływów (przychodów), bank zaspakaja roszczenie z majątku przedsięwzięcia przed pozostałymi wierzycielami. Nowelizacja ustawy o obligacjach dała prawo emisji obligacji przychodowych również Skarbowi Państwa, poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Kapitałowy. Zasadniczo formalności, związane z emisją obligacji przychodowych nie odbiegają od tych realizowanych przy emisji obligacji zwykłych. Niestety są bardzo kosztowne. Jedyną zaletą jest to, że nie wpłyną negatywnie na wskaźniki zadłużenia po roku 2014 w świetle obowiązujących dziś przepisów prawa. Jak wynika z przedstawionej analizy, służby finansowe Miasta interesują się zagadnieniem emisji obligacji, jako źródła finansowania.


Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki

 

 


Konin, 2012-05-30


Prezydent Miasta
Konina

Dot. Odpowiedzi na zapytania Radnych, zgłoszone podczas XXI sesji RM Konina w dniu 23.05.2012r.
Inwestor tj. xxxxxxxx uzyskał stosowną decyzję administracyjną na rozbiórkę (UA. 7357-17/10 z dnia 22.09.2010r.) załączając opracowanie graficzne.
Przewiduje ono zabezpieczenie elewacji budynku reklamą naścienną.
Rozbiórkę realizuje się pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia

- kierownik budowy xxxxx

- inspektor nadzoru xxxxxxx,


Inwestor prowadzi dziennik budowy nr 226 wydany dnia 20 października 2010r w którym dokumentowane są poszczególne etapy rozbiórki. W/w decyzję wydano przez Urząd Miejski w Koninie Wydział Architektury i Urbanistyki w której nie nałożono obowiązku zgłoszenia zakończenia prac rozbiórkowych w tutejszym Inspektoracie. Obowiązek taki pozwala na jednoznaczne określenie zakresu dokonanych prac rozbiórkowych, wykonanie prac zabezpieczających wykonanie map geodezyjnych itd.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina oprócz czynności kontrolnych dokonywanych w trakcie rozbiórki nie ma prawnych możliwości wyegzekwowania decyzji administracyjnej w trakcie jej obowiązywania. Za ewentualne szkody materialne spowodowane brakiem zabezpieczenia budynku w trakcie robót rozbiórkowych odpowiada inwestor, kierownik budowy i inspektor nadzoru.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina dokonał kontroli książki obiektu budowlanego dla budynku nie znajdując uchybień w jej prowadzeniu.
Odpowiadając na pytanie p Marcina Sypniewskiego dotyczącego budynku w Malińcu PINB dla miasta Konina przeprowadzi odrębne postępowanie o wynikach którego poinformujemy odrębnym pismem.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dla miasta Konina
mgr inż. Grzegorz Świderski


You have no rights to post comments