Czy warto było się bać?

wkRada Miasta podjęła na wczorajszej sesji uchwałę upoważniającą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012) dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”.

 
Stan techniczny systemu kanalizacji sanitarnej Miasta Konina wymaga podjęcia zdecydowanych działań dla zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania i spełnienia wymagań dyrektyw unijnych w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Brak spełnienia dyrektyw skutkowałby nałożeniem przez UE wysokich kar finansowych po roku 2015. W ramach konkursu aplikujemy o środki na modernizację Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg w Koninie oraz budowę kanalizacji sanitarnej na oś. Pątnów – Gaj w Koninie.
Przypomnę, że Rada Miasta Konina już we wrześniu 2009 roku podjęła uchwałę w sprawie złożenia wniosku o przyznanie ze środków POIiŚ na realizację dużo bardziej rozbudowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina”.PWiK miał aplikować o kwotę przekraczającą 57 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się w listopadzie 2009. W tym czasie jednak wniosek nie został złożony. To dla mnie jest zupełnie nie zrozumiałe. Na przeszkodzie stanęły prawdopodobnie zaostrzone kryteria oceny wniosków w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko w obszarach Natura 2000. Jednak pomimo takich kryteriów w konkursie wzięło  udział 56 jednostek organizacyjnych. Znaczna część złożonych aplikacji kryteriów nie spełniała dostając się na listę rezerwową. Presja zbliżającej się daty wdrożenia dyrektyw unijnych spowodowała kolejne łagodzenia kryteriów oceny aplikacji w rezultacie których, na 56 złożonych wniosków, wszystkie aplikujące jednostki organizacyjne otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę  2 162 mln zł. Konin czekał. Czekał zgodnie ze "złotą zasadą" preferowaną przez poprzednie władze Konina, nie składamy wniosku bo na pewno dofinansowania nie dostaniemy. Z podobnym przykładem mieliśmy do czynienia w przypadku wniosków na zakup nowych autobusów dla miasta o które w ubiegłych latach bardzo mocno zabiegałem. Efekt taki, że 15-cie nowych autobusów jeździ dzisiaj po ulicach Konina.Odwaga i ryzyko się opłaciło. W dziedzinie dostosowania konińskich systemów ściekowych, brak determinacji i odwagi spowodował to, że dzisiaj Konin walczy o dużo mniejsze środki z resztówek  pozostałych w POIiŚ do roku 2013.
Nie będę jednak więcej tematu zaniechań więcej komentował, tym bardziej, że jest jednak jeszcze szansa na pozyskanie środków, co prawda  ograniczone ale będą to jednak środki nie obciążające bezpośrednio kieszeni mieszkańców Konina.
I tu ukłon w stronę powołanego przez Prezydenta Nowickiego nowego Prezesa PWiK, to człowiek według mojej oceny doskonale nadający się na to stanowisko. Swoje urzędowanie rozpoczął od poszukiwania metod obniżenia kosztów działalności Spółki, a co najważniejsze podjął się trudu ratowania sytuacji w której Konin mógłby się znaleźć po wdrożeniu dyrektyw unijnych. Nowy Prezes przy znacznie ograniczył zakres planowanych inwestycji dostosowując je do niezbędnego minimum. Ich realizacja zapewni jednak spełnienie wymogów dyrektyw Unijnych. Duży udział w zmniejszeniu zakresu jak się okazuje mieli również pracownicy PWiK, wspomnę tu choćby opracowanie inż. Pędziwiatra w zakresie modernizacji oczyszczalni lewobrzeżnej części miasta. Takie działania spowodowały i będą powodowały, że ścieżka cenowa  wody i odprowadzania ścieków będzie niższa niż w przypadku inwestycji pełnych, wcześniej planowanych.

Prognozowane ceny w PLN/m³; netto i brutto (z podatkiem VAT 8%) - Obecna ścieżka cenowa

 

Wyszczególnienie
2013
2014
2015 2016 2017
2018 2019 2020
Stawka za wodę – brutto 
4,05
4,31
4,58
4,78 5,02 5,17 5,40
5,61
Stawka za wodę - netto
3,75 
3,99
4,24 4,43
4,65
4,79
5,00 5,19
Stawka za odbiór ścieków - brutto 6,69 
7,26 7,72
8,43
8,94 9,14 9,40 9,66
Stawka za odbiór ścieków – netto 6,19 6,72
7,15
7,81 8,28 8,46
8,70 8,94


Cena bazowa odprowadzania ścieków w roku 2015 bez modernizacji wyniesie 9,13 zł przy kursie euro na poziomie

1Euro = 4,322 PLN

 

Prognozowane ceny w PLN/m³; netto i brutto (z podatkiem VAT 7%) - Wcześniejsza ścieżka cenowa

 

Wyszczególnienie   
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015
2016 
2017 2018
Stawka za wodę - brutto
3,00
3,34 3,56
3,77
3,99 4,18 4,35
4,55
4,80 5,07
Stawka za wodę - netto 2,80
3,12 3,33 3,52
3,73
3,91 4,07 4,25
4,49
4,74
Stawka za odbiór ścieków - brutto 5,67 5,67 5,67 5,87 8,07 
11,38
11,38 
11,38
11,38 11,38
Stawka za odbiór ścieków - netto 5,30 5,30
5,30
5,49
7,54
10,64
10,64 10,64 10,64
10,64

 

 

 

 

 

 

I jeszcze inny sposób przedstawienia nowej ścieżki cenowej pokazujący wzrost opłat w kolejnych latach

 

Wyszczególnienie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dzienne zużycie wody/ścieków na 1 osobę [litry] 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Miesięczne zużycie wody/ścieków na 1 osobę [m³] 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
Cena brutto wody [PLN/m³} 3,51 4,05 4,31 4,58 4,78 5,02 5,17 5,40 5,61
Opłata abonamentowa w przeliczeniu na 1 m³ wody [PLN] 0,18 0,19 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28
Cena brutto ścieków [PLN/m³} 5,96 6,67 7,25 7,71 8,42 8,93 9,14 9,40 9,66
Miesięczne wydatki na 1 osobę [PLN] 24,96 28,23 30,41 32,34 34,74 36,70 37,66 38,96 40,20
woda 9,54 10,96 11,66 12,39 12,95 13,60 14,03 14,65 15,23
ścieki 15,42 17,26 18,74 19,95 21,79 23,10 23,63 24,30 24,97
Wzrost wydatków w skali miesiąca  na 1 osobę [PLN]


3,27 2,18 1,93 2,41 1,96 0,96 1,30 1,24
woda


1,42 0,70 0,73 0,56 0,65 0,43 0,63 0,57
ścieki


1,84 1,48 1,20 1,84 1,31 0,53 0,67 0,67
Wzrost wydatków w skali roku  na 1 osobę [PLN]


39,21 26,15 23,16 28,88 23,53 11,50 15,55 14,90
woda


17,08 8,39 8,74 6,75 7,78 5,13 7,50 6,86
ścieki


22,12 17,77 14,41 22,12 15,76 6,37 8,05 8,05
Dzienny wzrost wydatków na 1 osobę [PLN]


0,11 0,07 0,06 0,08 0,06 0,03 0,04 0,04

You have no rights to post comments