Odpowiedzi Prezydenta Konina na zapytania i wnioski zgłoszone na XX sesji RM

herbSzanowny Panie Radny, W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana podczas XX sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.04.2012 r. zapytania i wnioski wyjaśniam, co następuje:
1. Sprawa nowej strony internetowej miasta. Spośród czterech złożnych ofert na wykonanie strony internetowej miasta, została wybrana najbardziej wszechstronna oferta, spełniająca podstawowe wymagania. Całkowity koszt zlecenia wyniósł 18.081,00 zł brutto i obejmuje:


- wykonanie projektu graficznego strony,
- prace programistyczne, polegające na wdrożeniu systemu zarządzania treścią strony,
- instalację strony na serwerze WWW,
- pomoc techniczną odnośnie serwisów,
- hosting
- szkolenie administratorów serwisu oraz dostarczanie materiałów szkoleniowych,
- wsparcie marketingowe i doradcze.

2. Sprawa promocji Miasta.
Telewizja Samorządowa, a właściwie Informator Samorządowy był produkcją Konińskiego Domu Kultury i funkcjonował przez 10 lat. Z dniem 1 stycznia 2012 roku, w związku z reorganizacją działu informacyjnego KDK, została podjęta decyzja o likwidacji dotychczasowej formy informatora i przekształceniu go w trzy strony internetowe, zawierające informacje dotyczące wydarzeń i imprez kulturalnych, w których udział bierze lub jest inicjatorem (organizatorem) Koniński Dom Kultury. Strony te nie zawierają natomiast żadnych informacji samorządowych, za wyjątkiem promocji festiwali i imprez organizowanych przez miasto Konin przy współudziale KDK.
Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania samorządu, decyzji, spotkań, ważnych wydarzeń, ogłoszeń, komunikatów, zarządzeń i sprawozdań zamieszczane są na stronie internetowej maiasta www.konin.pl.
Środki publiczne, wydatkowane na media lokalne nie są środkami przeznaczonymi na promocję miasta, lecz na informowanie o działaniach samorządowych w ramach art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym 'obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób, pełniących funkcje publiczne', a także na podstawie art.11 b, pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym, traktującym między innymi o prawie obywateli do uzyskiwania informacji.
Prawo dostępu do informacji publicznej jest prawem do wiedzy o sprawach, które mają realny wpływ na jakość naszego życia i dotyczą między innymi sposobu wydatkowania pieniędzy publicznych, pochodzących z podatków obywateli, czy jasnych kryteriów podejmowania decyzji. Dostęp do informacji o sprawach publicznych pozwala także zorientować się, jakie są plany rządzących, czy organy władzy dobrze wywiązują się ze swoich obowiązków i czy osoby, którym zaufali wyborcy, stosują w swych działaniach zasady przejżystości życia publicznego. Taka forma informowania mieszkańców stosowana jest od dawna i pozwala ona na szerszy zasięg, informacyjny, dostępny dla każdego mieszkańca.
Jednocześnie informuję, że na rok 2012, na podstawie umów podpisanych pomiędzy miastem Konin, a mediami zobowiązania finansowe miasta opiewają na kwotę 86.544,00 zł brutto.


3. Sprawa zwiększonego ruchu samochodów ciężarowych w mieście.
Celem kontroli tonażu samochodów ciężarowych w mieście zostały zakupione i przekazane do Inspekcji Transportu Drogowego wagi. Wskazywane przez Wydział Drogownictwa ich lokalizacje niestety nie zostały przyjęte przez Inspekcję z uwagi na konieczność spełnienia restrykcyjnych parametrów technicznychterenu, co w konsekwencji pociąga za sobą nakłady finansowe, niezbędne do wykonania prawidłowych placów. W chwili obecnej ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych obejmują centrum miasta, ulicę Poznańską i most Piłsudskiego. Wprowadzenia ograniczenia ruchu ciężarowego w mieście wiąże się z konieczniością skonsultowania takich działań z sąsiednimi zarządami dróg. Uzgodnienia takie mogłyby być pozytywne, jeśli wraz z propozycją ograniczenia przedstawione zostałyby alternatywne drogi, co w niektórych przypadkac nie jest możliwe.
Przewoźnicy, dbając o swoje interesy i szukając oszczędności omijają drogi płatne i coraz częściej protestują przeciw wprowadzonym ograniczeniom. Obecnie sprawa zakazu na ulicy Poznańskiej została skierowana przez przewoźników na drogę postępowania sądowego. Dlatego też każda decyzja o wprowadzeniu ograniczeń tonażu musi być decyzją bardzo wyważoną i przemyślaną.


4. Sprawa tworzących się korków przy ulicy Torowej.
Na czas przebudowy Wiaduktu Briańskiego zostanie zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulicy Torowej z ulicą Kolejową. Ma to na celu poprawę płynności ruchu w tym rejonie. Wraz ze zmianą organizacji ruchu zostanie zastosowane odpowiednie oznakowanie.


5. Sprawa udziału miasta w Europejskim Kongresie Gospodarczym.
W roku ubiegłym pan Marek Waszkowiak i Roman Jankowski uczestniczyli w kongresie. Na podstwie dokonanej oceny merytorycznej tego wydarzenia została podjęta decyzja, że wroku biężącym przedstawiciele Mista nie wezmą w nim udziału.


6. Sprawa wykorzystania zdjęć satelitarnych w systemie ściągalności podatków.
Podstawę wymiaru podatków i świadczeń, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zmianami) stanowią dane, zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Od 2009 r. operat ewidencji gruntów i budynków miasta Konina został uzupełniony o dane, dotyczące budynków i nieruchomości lokalowych. Operat ten jest aktualizowany między innymi w oparciu o dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne dane, niezbędne do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, dostarczone przez osoby zgłaszające zmiany. Obecnie wydziały Urzędu Miejskiego mają dostęp do ortofotomapy, opracowanej na podstawie zdjęć lotniczych, a Wydział Podatków i Opłat w prowadzonych postępowaniach podatkowych korzysta z nich od kilku lat.


7. Sprawa załatania dziur na ulicy Szymanowskiego.
W ramach remontów bieżących nawierzchnia ulicy zostanie naprawiona.


8. Spraw negocjacji z Firmą Społem Plus w sprawie budowy zakładu przeróbki węgla brunatnego na metanol.
Pan Marek Waszkowiak był w kontakcie z prezesem Firmy Społem Plus, a w prowadzonych rozmowach rozważane były różne formy współpracy. Jak dotąd firma ta nie zdecydowała się na inwestycje w naszym regionie. Pomimo wstępnego braku zainteresowania ze strony Społem Plus, w najbliższym czasie Wydział Działalności Gospodarczej będzie starał się ponownie podjąć rozmowy na temat nawiązania ewentualnej współpracy z firmą, w tym również na temat budowy zakładu do przeróbki węgla brunatnego na metanol.


9. Sprawa utworzenia w mieście "Parku ojców".
Przyznaję, że zgłoszony przez Pana wniosek jest bardzo ciekawą inicjatywą. Zajęcie się sprawą zleciłem, zgodnie z właściwością Wydziałowi Gospodarki Komunalnej UM, który przedstawi ją firmom, zajmujący się pielengnacją zieleni w mieście, w celu wskazania miejsc, dogodnych na lokalizację parku. Oczywiście w tej sprawie jest wiele kwestii do uzgodnienia, między innymi K kto będzie dostarczał materiał nasadzeniowy, kto powinien zająć się pielengnacją posadzonych drzewek, według jakiego porządku park będzie funkcjonował itp. Ze strony miasta deklaruję pomoc w realizacji przedsięwzięcia i wierzę, że jako pomysłodawca będzie Pan w tym aktywnie uczestniczył.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Miasta Konina
Józef Nowicki


You have no rights to post comments