Zapytanie w sprawie obiektu po Konwarcie

Od wielu miesięcy straszy mieszkańców Konina częściowo rozebrany obiekt po Konwarcie. Czy miasto posiada informacje dotyczące zamierzeń nowego własciciela i jakie będzie dalsze postępowanie miasta w tej sprawie.

 

BP.0003-8/2011
Konin, dnia 13.06.2011 r.

 

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana na VIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.05.2011r. zapytania i wnioski wyjaśniam co następuje :

Sprawa obiektu po Konwarcie.


Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalona Uchwała RM Nr 757 z dnia 27.10.2010 r. określiła obszar Konwartu, jako obszar planowanych lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej  2000m3. W związku z powyższym Uchwała RM Nr 81 z dnia 30.03.2011 r. przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Przemysłowej i Okólnej. Ostateczne decyzje, dotyczące sposobu zagospodarowania terenu Konwartu będą podejmowane po zakończeniu procedury uchwalania planu. Właściciel terenu obecnie dokonuje wyburzenia części budynku. Miastu nie są znane dokładne zamiary właścicieli. Właściciele nie złożyli dokumentacji ani projektu w tej sprawie. Ostateczna decyzja co do zagospodarowania tego terenu zostanie podjęta po zakończeniu procedury planistycznej i będzie zgodna z zapisami planu.

z.up. Prezydenta Miasta Konina
Marek Waszkowiak
Zastępca Prezydenta Miasta Konina


You have no rights to post comments