Dlaczego nie powstanie drugie źródło ciepła na Starówce. Czy Prezydent złamał ustawę?

ecRada Miasta w dniu dzisiejszym wyraziła swoje stanowisko w sprawie budowy w lewobrzeżnej części Konina drugiego źródła ciepła. Radni poparli stanowisko komisji infrastruktury, która podważyła zasadność budowy elektrociepłowni  na Starówce.  Zdaniem Radnych miasto  powinno skierować swoje wysiłki w kierunku modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecna sieć jest wielokrotnie przewymiarowana.  Powoduje to bardzo wolny przepływ nośnika ciepła i w rezultacie wzrost kosztów cieplej wody i ogrzewania.

 

 

Prezydent miasta w ubiegłym roku wskazywał na dwie możliwości  obniżenia kosztów. Jednym miała być budowa drugiego źródła ciepła na Starówce a drugim modernizacja sieci polegającą na zmniejszeniu przekrojów rurociągów ciepłowniczych.  

W maju 2009 prezydent podpisał  list intencyjny z KWB Konin w Kleczewie SA, która planowała wybudować w Koninie elektrociepłownię. Niestety działka, którą miasto przeznaczyło na tą inwestycję, okazała się miejscem najmniej do tego celu się nadającym. Kopalnia wskazała na 3 główne zagrożenia  i słabe punkty tego wskazania lokalizacyjnego:

  1. Zagrożenia wynikające z obecnego stanu planu zagospodarowania przestrzennego:
  •  zaopatrzenie w wodę na cele technologiczne powinno odbywać się z rurociągu miejskiego co wyklucza zasilanie elektrociepłowni z wód powierzchniowych rzeki Warty
  • na działce nie można lokalizować inwestycji dla których wymagane jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
  • na działce nie można budować obiektów wyższych niż 9m
  • na działce w części południowej istnieje konieczność umieszczenia pasa zieleni izolacyjnej co zdecydowanie pomniejsza działkę uniemożliwiając praktycznie budowę

 

  1. Zagrożenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody
  •  działka jest zlokalizowana w granicach proponowanego obszaru specjalnej ochrony siedlisk Ostoja Nadwarciańska oraz w bezpośrednim sąsiedztwie zatwierdzonego obszaru zatwierdzonego obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty – istnieje duże ryzyko nie uzyskania pozytywnej opinii RDOŚ dla inwestycji

 

  1. Zagrożenia wynikające z Ustawy Prawo Wodne
  • zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego OS.Ko-II-6210/18/99 z dnia 1.10.1999 r. w strefie ochrony pośredniej ujęć wody Konina, na której zlokalizowana jest działka, wykluczona jest lokalizacji inwestycji, która mogłaby negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne .

Jednocześnie bliskość zabudowy mieszkalnej wymaga podjęcia szeregu działań w zakresie ograniczenia emisji hałasu do środowiska i może napotkać na lokalne protesty.

Miasto postanowiło szukać innego inwestora. Inwestora którego nie ma. Natomiast każda inwestycja polegająca na budowie drugiego źródła ciepła, jest i tak związana z  koniecznością modernizacji sieci ciepłowniczej. Dodajmy że w 3i4tym kwartale bieżącego roku ruszy przyjmowanie  aplikacji na pozyskanie funduszy unijnych w ramach WRPO na cele modernizacji sieci ciepłowniczych. Jednak ich pozyskanie może być poważnie utrudnione. Okazuje się bowiem, że Konin nie posiada Planu zaopatrzenia miasta w ciepło, na podstawie którego można wykonać projekt modernizacji sieci. Co więcej  miasto nie posiada nawet projektu założeń do takiego planu. Przypomnijmy że Ustawa Prawo Energetyczne, która funkcjonuje od 1997 roku nałożyła na prezydencie miasta obowiązek opracowania  projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe i przedstawienia go Radzie Miasta do zatwierdzenia. Pytanie brzmi. Czy Prezydent złamał ustawę?.

Jan Urbański


You have no rights to post comments